Ochrona danych osobowych (RODO)

Wysyłając e-mail akceptujesz warunki (RODO):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku przy ulicy B.Krzywoustego 1, w celu komunikacji i otrzymywania informacji.”

Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie lub też do czasu cofnięcia zgody.

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych
zwanym dalej „Administratorem” jest: Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o. ul. B. Krzywoustego 1, 84–300 Lębork

Dane kontaktowe
Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego 1
84-300 Lębork

Telefon: +48 59 86 201 86, +48 59 86 267 74
Fax: +48 59 86 201 86, +48 59 86 267 74
E-mail: rodo@boplast.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt e-mail: rodo@boplast.pl
Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:

 • osobiście w siedzibie firmy: ul. B. Krzywoustego 1, 84–300 Lębork,
 • telefonicznie pod numerem: +48 59 86 201 86, +48 59 86 267 74
 • listownie na adres korespondencyjny: ul. B. Krzywoustego 1, 84–300 Lębork,

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wskazanych produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej
Zakładu Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o. ujawnionej w Rejestrze KRS,
zaś przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne, aby Administrator Danych Osobowych
mógł tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty i usługi.

Korespondencja: Jeżeli wysyłają Państwo nam e-mail, list lub fax, przetwarzamy dane w celu kontaktu i prowadzenia z Państwem korespondencji.
Państwa dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów.
Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na
prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji
oraz informowania o działalności gospodarczej.

Zamówienia: Jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi,
przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo zainteresowani.
Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy
lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy.

Rozmowa telefoniczna: W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych,
tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy.
Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający
na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Kategorie danych osobowych
Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, zajmowane stanowisko,
 • w przypadku sprzedaży wysyłkowej: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki
  i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres),
 • w przypadku odbioru osobistego: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
  i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres).

Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody.
Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń
związanych z wykonaniem umowy, a w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie
działań przed zawarciem umowy – dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu,
w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.

Odbiorcy danych
Pozyskane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz zawartych z Administratorem umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o.

Organem właściwym dla takiej skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas!

Tel. +48 59 86 201 86
Tel. +48 59 86 267 74

Kom. +48 516 198 886